KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Mağaza Kamera Kayıt Metni
Çerez Politikası
Ticari İletişim İzni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ


Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Amacımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


a) VERİ SORUMLUSU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“DESA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.


b) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI: Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmet alan kişi ve potansiyel ürün veya hizmet alan kişi olarak sizlerin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz; internet alışverişleriniz ile; mağazalarda bulunan güvenlik kameraları ile, mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlara beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, mağazalar, Site ya da mobil uygulama üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, temassız ödeme sistemi çerçevesinde sipariş etmek istediğiniz ürünlere ilişkin taleplerinizi ve sipariş için gerekli bilgileri iletişim kanalları üzerinden çalışanlarımıza bildirdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, mağaza, site ve mobil uygulama üzerindeki alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, çağrı merkezi, mobil uygulama, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep, memnuniyet, şikayetlerinizin ve ürün, hizmet, moda stil ile ilgili sorularınızın kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi, mail order formlarınızın kaydedilmesi, özel sipariş süreçlerinize veya iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.


Kişisel verileriniz:


► Desa mağazalarını ziyaret etmeniz, Mağazalar’dan alışveriş yapmanız,

► www.desa.com.tr internet sitesini ziyaret etmeniz veya cep telefonunuza indireceğiniz Desa uygulamasını kullanmanız, Site/Mobil Uygulama’dan ya da Temassız Ödeme sistemi ile alışveriş yapmanız veya 3.kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi ya da Site’ye / Mobil Uygulama’ya üye olmanız,

► Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasına onay vermeniz,

► İletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,

► Kurumsal satış süreçlerine ilişkin olarak Desa ile iletişime geçmeniz ve/veya alışveriş yapmanız veya kurumsal satış süreçlerine ilişkin olarak tarafınıza hediye, ürün gönderilmesi,

► Desa’nın düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız,

► Desa ile Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen “BolBol Puan” kazanmanıza yönelik sadakat programına katılmanız


halinde ile elde edilmektedir.


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesi ve bu amaca yönelik gerekli operasyon faaliyetlerin yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir;
c) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.
e) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI: Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


► Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

► Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

► Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

► Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

► Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu --kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

► 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

► İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

► Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, desa.deri@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.


Şirketimizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;


1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Güncelleme Tarihi: 12.12.2023

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası


Amaç

MADDE 1: Bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’sı (bundan sonra “Politika” olarak anılacak) ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Desa Deri Sanayi Ticaret A.Ş. (bundan sonra “DESA” olarak anılacak) tarafından işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Kapsam

MADDE 2: Bu politika; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (bundan sonra “KVKK” olarak anılacak) 7. maddesinin 3. fıkrası ile 22. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmış Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliğine (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacak) uygun olarak hazırlanmıştır. Politika’nın uygulanması, KVKK ve Yönetmelik başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması kurallarına ve ilkelerine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tanımlar

MADDE 3:

a) Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

b) İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

c) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

d) Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam,

e) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

f) Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter,

g) Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika,

h) Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

ı)Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

J) Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

k) Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

l) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,

m) Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

n) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.


Politika ile Düzenlenen Kayıt Ortamı


MADDE 4: DESA bünyesinde yer alan kişisel veriler, ilgili kişisel verinin niteliğine göre belirlenen uygun ortamlarda tutulur ve saklanır.

Politika ile elektronik olmayan ortamlar (kağıt, yazılı, basılı ve görsel ortamlar, birim dolapları, arşiv vb.) ve elektronik ortamlar (şirkete ait veri tabanları, E-postalar, yazılımlar, kişisel bilgisayarlar, USB bellekler vb.) düzenlenmektedir.


Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Sebepler


MADDE 5: Veri sahiplerine ait kişisel veriler, DESA tarafından özellikle:

a.Eğitim ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

b.Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

c.Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile

d.Müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

b) Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

c) İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,

d) Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DESA’nın meşru menfaatinin olması,

e) Kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında iç ve dış iletişimleri gerçekleştirmek,

f) Kişisel verilerin DESA’nın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,

g) Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

h) Ürünlerin satışını gerçekleştirmek,

i) Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

j) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

k) Müşteri hizmetleri süreçlerini yönetebilmek,


Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

MADDE 6:

DESA, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı işlenmesi, her türlü şirket içi ve dışı haksız erişimlerin önlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


MADDE 6.1: DESA tarafından alınan teknik tedbirler;

• kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik risklerin belirlenmesi, raporlanması ve çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi,

• ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanması.

• cihazların şifrelenmesi,

• ağ yoluyla veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılması,

• kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda parolalar kullanılması,

• anahtar yönetimi uygulanması,

• siber güvenlik ve anti-virüs yazılımlarının ve güvenlik duvarlarının kullanılması,

• bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınası,

• güvenli ağ sistemlerinin kullanılması,

• çalışanlar için yetki matrisi oluşturulması,

• internet kullanıcılarının, işlem hareketleri kaydının (log kayıtlarının) düzenli olarak tutulması,

• bilişim sistemlerine erişim ve görüntüleme yetkilerinde, erişim ve yetki sınırlamasına gidilmesi ve

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyumlu olunması,

• veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklara denetimi sağlanmaktadır


MADDE 6.2: DESA tarafından alınan idari tedbirler;


• Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

• Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belirli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

• Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

• Mevcut risk ve tehditler belirlenmektedir.

• Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

• Tüm çalışanların; bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

• Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmaktadır.

• Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

• Çalışanların özlük dosyaları KVKK’ya uygun biçimde hazırlanmakta ve güncellenmektedir.

• Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

• Kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeler takip edilmekte ve gerekli, yeterli uygulamaları hayata geçirebilmek için danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

• Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

• Kişisel verilerin saklandığı fiziksel ortamların kilitli dolaplar haline getirilmekte ve bu dolaplara erişim yetkisi çalışanların görev tanımları uyarınca sınırlanmaktadır.

• Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

• Yurt içinde ve yurt dışına gerçekleşen üçüncü kişiye aktarımlarda, aktarım yapılan taraf ile protokoller imzalanarak, bu kişilerin, DESA’dan elde ettikleri kişisel verileri KVKK’ya uygun biçimde saklamaları, işlemeleri ve imha etmeleri sağlanmaktadır.

• Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durum ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (bundan sonra “Kurul” olarak anılacak) bildirilmektedir.

• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler mevcuttur.

• Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (bundan sonra “VERBİS” olarak anılacak) kayıt yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler


MADDE 7: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili bütün işlemler yetkili kişiler tarafından politika ve prosedürlere uygun olarak yapılır ve kayıt altına alınır.


Kişisel Verilerin İmhası


İmhayı Gerektiren Sebepler


MADDE 8: İmhayı gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde, ilgili kişisel veri grubu, o kişisel veri grubunun özelliklerine göre en uygun yolla imha edilir. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kişisel veri, uygun görülen bir yolla imha edilecektir.


Her bir kişisel veri,


• işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası;

• kanun uyarınca işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması;

• kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması;

• KVKK’nın 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun DESA tarafından kabul edilmesi;

• DESA’nın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması;

• kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir işleme şartının mevcut olmaması;


hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, bu durumun gerçekleşmesini takip eden ilk periyodik imha tarihinde (i) DESA tarafından re’sen veya (ii) ilgili kişinin talebi üzerine imha edilir.
Kişisel Verilerin İmha Teknikleri


MADDE 8.1: Kişisel veriler üzerinde; silme, yok etme veya anonim hale getirme tekniklerinden hangisinin seçileceği ve uygulanacağı re’sen gerçekleştirilen imhalarda DESA tarafından belirlenir. Ancak imhanın, ilgili kişinin talebi üzerine gerçekleşecek olması halinde, ilgili kişinin talebi ile mümkün olduğunca bağlı kalınır. Talebe uygun imha yöntemi seçilmeyecek ise bu durumun gerekçesi, en geç otuz gün içerisinde ilgili kişiye bildirilir. İlgili kişi tarafından Kurul’a yapılan şikayet üzerine Kurul’un ilgili kişinin talebini haklı bulması durumunda DESA, Kurul kararı ile bağlı olur ve imha, Kurul tarafından belirlenen şekilde gerçekleşir.


Kişisel Verilerin Silinmesi


MADDE 8.1.1:


DESA bünyesindeki kişisel veriler, saklandıkları kayıt ortamlarına uygun biçimde silinir. Kişisel verilerin silinmesi süreci, belirli adımlar izlenerek gerçekleşir. Süreç, sırasıyla; (i) silinecek verilerin tespiti, (ii) ilgili kullanıcıların tespiti, (iii) kullanıcıların erişim yöntemlerinin tespiti ve (iv) verilerin silinmesi şeklinde ilerler.


a) Fiziksel (Elektronik Olmayan) Ortam: Fiziksel ortamda bulunan kişisel veriler, karartma yöntemi kullanarak silinir. İlgili evrak, belge veya kağıt üzerindeki kişisel veriler; çizilerek, boyanarak veya silinerek karartılır. Silinme işlemi sonrasında, evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz olduğuna emin olunur.


b) Elektronik Ortam: Taşınabilir medya (USB), bulut çözümleri (Office 365, Dropbox gibi), merkezi sunucular ve şirkete ait veri tabanları gibi elektronik ortamlarda bulunan kişisel veriler ilgili ortamda yer alan silme komutu kullanarak silinir. Elektronik ortamda yer alan silinme sonucunda, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar için kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz olduğuna emin olunur.


Kişisel Verilerin Yok Edilmesi


MADDE 8.1.2:


a) Fiziksel (Elektronik Olmayan) Ortamda bulunan kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.


b) Elektronik ortamda bulunan kişisel verilerden bazıları (CD gibi) eritilme, yakılma veya toz haline getirilme gibi yollarla fiziksel olarak yok edilir. Elektronik ortamda yer alan ancak fiziksel olarak yok edilmesi mümkün olmayan kişisel veriler ise; de-manyetize etme, üzerine yazma ve yazılımdan güvenli olarak silme şeklinde yok edilir


Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi


MADDE 8.1.3


Şirket, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi; veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürülemeyecek ve/veya başka veriler ile eşleştirilse dahi herhangi bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelir.


KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışındadır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK kapsamı dışında olacağından, politikanın 10. maddesinde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.


Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri


a) Maskeleme (Masking): Veri maskeleme, kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No, ad, soyad vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkansız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.


b) Toplulaştırma (Aggregation): Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Müşterilerin doğum yıllarını tek tek göstermeksizin 1975 yılında doğan 100 müşteri bulunduğunun ortaya konulması.


c) Veri Türetme (Data Derivation): Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen ilçenin veya şehrin belirtilmesi.


Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Unvanları, Birimleri Ve Görev Tanımları:


MADDE 9:


DESA çalışanları; Politika kapsamında alınmakta olan tedbirlerin gereği gibi uygulanması, çalışanların eğitimi ve farkındalığının artırılması, izlenmesi ve denetimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.


Bilgi İşlem Birimi Yöneticisi; Şirketin tüm Bilgi İşlem süreçlerini yönetir.


Hukuk Birimi Yöneticisi, Şirketin tüm hukuki işlem süreçlerini yönetir.


İnsan Kaynakları Yöneticisi (Personel ile ilgili konularda), Şirketin tüm personel süreçlerini yönetir.


Satış ve Pazarlama Yöneticisi (Müşteri bilgileri ile ilgili konularda); Şirketin tüm satış pazarlama süreçlerini yönetir.


Saklama ve Periyodik İmha Süreleri


MADDE 10: Tüm kişisel veri grupları, kendilerine yönelik işleme amacının ortadan kalkmasından itibaren en geç ilk periyodik imha süresinde imha edilir.


Faaliyet Bazında Saklama Süreleri[İT8]


Faaliyet Saklama Süresi


Özlük Dosyası Oluşturulması İşten Ayrılmasından İtibaren 15 yıl


AGİ Uygulaması İşten Ayrılmasından İtibaren 15 yıl


Özel Sağlık Sigortasının Yapılması İşten Ayrılmasından İtibaren 15 yıl


Bireysel Emeklilik Sigortası Yapılması İşten Ayrılmasından İtibaren 15 yıl


Bordro İşlemleri İşten Ayrılmasından İtibaren 15 yıl


Güvenli İnternet Kullanımı Sağlanması 2 yıl


Siber Güvenliğin Sağlanması Çalışanın Çalıştığı Süre Boyunca


E-posta İletişimlerinin Kontrolü İletişimden İtibaren 2 ay


Görüntü Kayıt Sisteminin Oluşturulması 1 yıl


Sosyal Medya Ürünlerinin Hazırlanması Süresiz


Çalışan Seyahatlerinin Organize Edilmesi Seyahatin Düzenlenmesinden İtibaren 1 yıl


Bayi Çalışanlarının Seyahatlerinin Organize Edilmesi Seyahatin Düzenlenmesinden İtibaren 1 yıl


Yatırımcı İlişkilerinin Yürütülmesi 5 Yıl


Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi 2 yıl


Tüketici Şikayetlerinin Yönetilmesi 2 yıl


Bayi İlişkilerinin Yürütülmesi Ticari İlişkinin Bitiminden İtibaren 10 yıl


İmza Sirküleri Ticari İlişkinin Bitiminden İtibaren 10 yıl


Sipariş Yönetimi Siparişin Gerçekleşmesinden İtibaren 10 yıl


Satış Sonrası Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi 10 yıl


Şikayet Yönetimi (Talep Formu) 10 yıl


Findeks Raporları 1 yıl


Bayi Yönetim Sistemi (BAYS) 10 yıl


Bayilik Formu Oluşturulması 10 yıl


Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi 10 yılMADDE 10.1. Periyodik İmha


DESA tarafından gerçekleştirilecek periyodik imhaların arasındaki zaman aralığı, Yönetmelik ile uyumlu olacak şekilde 6 ay olarak belirlenmiştir.


Politika Hakkında


MADDE 11: Bu Politika, tüm DESA çalışanları ve yetkilileri tarafından okunur. Çalışanlar, DESA bünyesinde gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde KVKK’ya ve bu Politika’ya uygun hareket edeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Bu politika uyarınca, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen; silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinin tümü kayıt altına alınır ve bu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanır.


Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan kısımları güncellenir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeleri bu doğrultuda değiştirilir.


Politika’nın, Kanun veya sair mevzuat ile uyumsuz olması halinde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanır.


Politika, DESA’nın internet sayfasında kamuya açık olarak yayınlanır. Politika’nın fiziki bir kopyası ise Hukuk Departmanı tarafından saklanır.


Politikanın güncellenme tarihi 28.04.2023’tür.Desa Deri Sanayi Ticaret A.Ş

________________________________________       

Mağaza Kamera Kayıt Metni


Görüntüleriniz, görünür görünmez görüntü kayıt sistemleri ile; can ve mal güvenliğini sağlamak, personel, ziyaretçiler, müşteriler ile fiziksel mekân güvenliğinin temini, mevzuata aykırı fiil, suç veya davranışların tespiti, kurumsal etik kuralların kontrolü, iş sağlığı ve güvenliğinin kontrolü amaçları için izlenmektedir. Kayıt cihazlarına erişim yetkili personel ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar, Gerektiğinde adli makamlarla paylaşılmaktadır.

ÇEREZ POLİTİKASI


Desa.com.tr web sitesi ve belirli çevrimiçi hizmetlerde, veri toplamayı etkinleştirmek için cihazınıza yerleştirilen dosyalar olan çerezler kullanılabilir. Çerezleri kullanmamıza izin verirseniz web sitemizde nasıl gezindiğinizi daha iyi anlayabilmek ve katılımınızı değerlendirebilmek, dil seçiminiz gibi özelleştirilmiş ayarları ve tercihleri hatırlamak amacıyla çerezler tarafından toplanan bilgileri kullanacağız. Çerezleri kullanmamıza izin verdikten sonra, tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmayı seçerseniz çerezlere bağımlı olan bazı işlevler düzgün çalışmayabilir.


Çerez Çeşitleri

Web sitemizde kullanılan çerezleri 4 ana kategoride toplayabiliriz.


Kategori 1 – Gerekli Çerezler

Bu çerezler, Web sitesinin düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini anonim olarak sağlar.


Kategori 2 – Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçiler için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya yardımcı olan web sitesinin temel performans indekslerini anlamak ve analiz etmek için kullanılır.


Kategori 3 – İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler, web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sağlamasına olanak tanır. Bu çerezler, kişiselleştirebileceğiniz web sayfalarının bölümlerinde yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Ayrıca, tekrar etmekten kaçınmak için halihazırda görüntülediğiniz bildirimleri takip etmek için de kullanılabilirler. Bu çerezlerin topladığı bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz ve diğer web sitelerinde göz atma etkinliğinizi izleyemez.


Kategori 4 – Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Analitik çerezler, ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak için kullanılır. Bu çerezler, ziyaretçi sayısı, hemen çıkma oranı, trafik kaynağı vb. ölçümler hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olur.


Şirketimize ait https://www.desa.com.tr web sitemizde kullanılan çerezler ile alakalı detaylı bilgilendirme ve çerezlerin saklama süreleri ile alakalı tablo aşağıdadır.


Kullanılan Çerezler

Çerez - Alan Adı - Tür - Açıklama - Süre


uid-.criteo.com - Reklam - Bu çerez, web sitesini ziyaret edenlerin sayısını ve davranışlarını anonim olarak ölçmek için kullanılır. Veriler, hedeflenen reklamlar için kullanıcı tercihlerini daha iyi anlamak amacıyla ziyaret sayısını, web sitesine yapılan ortalama ziyaret süresini, ziyaret edilen sayfaları vb. içerir. - 1 yıl 24 gün


_fbp-.desa.com.tr - Reklam - Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında reklam vermek için ayarlanır. - 3 ay


fr-.facebook.com - Reklam - Çerez, Facebook tarafından kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve iyileştirmek için ayarlanır. Çerez ayrıca Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını da izler. - 3 ay


test_cookie-.doubleclick.net - Reklam - Bu çerez, doubleclick.net tarafından ayarlanmıştır. Tanımlama bilgisinin amacı, kullanıcının tarayıcısının tanımlama bilgilerini destekleyip desteklemediğini belirlemektir. - 15 dakika


IDE-.doubleclick.net - Reklam - Google DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce web sitesini ve diğer reklamları nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri depolar. Bu, kullanıcılara kullanıcı profiline göre kendileriyle alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. - 1 yıl 24 gün


ajs_user_id-.desa.com.tr - Analiz - Çerez Segment.io tarafından belirlenir ve web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılır. - 1 yıl


ajs_anonymous_id-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerez Segment.io tarafından ew sayısını ve web sitesine geri dönen ziyaretçileri kontrol etmek için ayarlanmıştır. - 1 yıl


_gcl_au-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerez, Google Analiz tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için kullanılır. - 3 ay


_ga-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerez, Google Analiz tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçiyi, oturumu, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. - 2 yıl


_gid-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerez, Google Analiz tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve wb sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, geldikleri kaynak ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar dahil toplanan veriler. - 1 gün


_ym_uid-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerez Yandex.Metrica'ya aittir. Bu çerez, ziyaretçiye benzersiz bir kimlik belirlemek ve ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Böylece kullanıcının izlenmesine yardımcı olur ve toplanan bilgiler siteyi iyileştirmek için kullanılır. - 1 yıl


_ym_d-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerezin bu etki alanı Yandex.Matrica'ya aittir. Bu çerez, kullanıcıların ilk site oturumunun tarihini saklamak için kullanılır. - 1 yıl


yandexuid-.yandex.ru - Analiz - Bu çerez, kullanıcıları tanımlamak için kullanılır. Bu çerez, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler dahili analiz ve site optimizasyonu için kullanılır. - 1 yıl


yabs-sid-mc.yandex.ru - Analiz-Yandex Matrica tarafından kullanılan ve Yandex şirketine ait çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi vererek web sitesinin trafiğini ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. - Oturum Süresince


ymex-.yandex.ru - Analiz - Bu çerez yandex tarafından ayarlanmıştır. Bu çerez, web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler web sitesi analizi ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. - 1 yıl


_hjFirstSeen-.desa.com.tr - Analiz - Bu, Hotjar tarafından yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlamak için ayarlanır. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini gösteren bir doğru / yanlış değeri depolar. Yeni kullanıcı oturumlarını tanımlamak için Kayıt filtreleri tarafından kullanılır. - 30 dakika


_ym_isad-.desa.com.tr - Analiz - Bu çerezin bu etki alanı Yandex.Matrica'ya aittir. Bu çerez, kullanıcı hakkında özellikleri, sayfadaki davranışları ve hedeflenen eylemleri gibi bilgileri toplamak için kullanılır. - 20 saat


__cf_bm-.mainadv.com - Fonksiyonel - Bu çerez, CloudFlare tarafından ayarlanır. Çerez, Cloudflare Bot Yönetimini desteklemek için kullanılır. - 30 dakika


csrftoken-www.desa.com.tr - Gerekli - Aktif user bilgileri ve bagli olduğu oturuma dair bilgiler icerir. - 1 yıl


ts-.creativecdn.com - Gerekli - Kullanılan CDN Servisleri tarafından oluşturulan ve kullanılan çerezler. - 1 yıl


__cfduid-.useinsider.com - Gerekli - Kullanıcı oturum ID sinin tutulduğu çerezler. (USEINSIDER) - 1 ay


__cfduid-.mainadv.com - Gerekli - Kullanıcı oturum ID sinin tutulduğu çerezler. (MAINADV) - 1 ay


__cfduid-.mndtrk.com - Gerekli - Kullanıcı oturum ID sinin tutulduğu çerezler. (MNDTRK) - 1 ay


__cfduid-.solocpm.com - Gerekli - Kullanıcı oturum ID sinin tutulduğu çerezler. (SoloCPM) - 1 ay


osessionid-www.desa.com.tr - Diğer - Aktif user bilgileri ve bağlı olduğu oturuma dair bilgiler içerir. - 14 gün


ajs_group_id-.desa.com.tr - Diğer - Atlassian Jira Servicedesk'in markaya dair kullandığı çerezler. - 1 yıl


u-.creativecdn.com - Diğer - Kullanılan CDN Servisleri tarafından oluşturulan ve kullanılan çerezler. - 1 yıl


_ga_ZH19C8F5BT-.desa.com.tr - Diğer - Google tag manager’in Google Analiz scriptini kullandığı çerezler. - 2 yıl


yuidss-.yandex.ru - Diğer - Oturum kaydının düzgün çalışmasını sağlayan yandex metrica tarafından oluşturulup kullanılmaktadır. - 1 yıl


i-.yandex.ru - Diğer - Oturum kaydının düzgün çalışmasını sağlayan yandex metrica tarafından oluşturulup kullanılmaktadır. - 10 yıl


_hjTLDTest-.desa.com.tr - Diğer - HotJar aracılığıyla siteye giriş yaptığında set edilen ve user a ait bilgiler barındıran çerezler. - Oturum Süresince


_hjid-.desa.com.tr - Diğer - HotJar aracılığıyla siteye giriş yaptığında set edilen ve user a ait bilgiler barındıran çerezler. - 1 yıl


_dc_gtm_UA-18056992-3-.desa.com.tr - Diğer - Google tag manager’in Google Analiz scriptini kullandığı çerezler. - 1 dakika


_gat_UA-18056992-3-.desa.com.tr - Diğer - Google tag manager’in Google Analiz scriptini kullandığı çerezler. - 1 dakika


strw-2103-ptt-www.desa.com.tr - Diğer - Setrow E-mail Marketing'in oluşturduğu ve kullandığı çerezler. - Oturum Süresince


strw-2103-tpvc-www.desa.com.tr - Diğer - Setrow E-mail Marketing'in oluşturduğu ve kullandığı çerezler. - 1 yıl


strw-2103-spvc-www.desa.com.tr - Diğer - Setrow E-mail Marketing'in oluşturduğu ve kullandığı çerezler. - Oturum Süresince


strw-2103-vt-www.desa.com.tr - Diğer - Setrow E-mail Marketing'in oluşturduğu ve kullandığı çerezler. - 1 yıl


_ym_visorc-.desa.com.tr - Diğer - Oturum kaydının düzgün çalışmasını sağlayan yandex metrica tarafından oluşturulup kullanılmaktadır. - 30 dakika


fingerprint-.solocpm.com - Diğer - Kullanıcı oturum ID sinin tutulduğu çerezler. (SoloCPM) - 1 yıl


enh_visitor_session-www.desa.com.tr - Diğer - Kullanıcının oturum ID sinin tutulduğu çerezler. - 1 ay


enh_source-www.desa.com.tr - Diğer - Kullanıcının oturum ID sinin tutulduğu çerezlerin kaynağı. - 1 ay


SetrowIDV2-.setrowid.com - Diğer - Setrow E-mail Marketing'in oluşturduğu ve kullandığı çerezler. - 1 yıl


_hjAbsoluteSessionInProgress-.desa.com.tr - Diğer - HotJar aracılığıyla siteye giriş yaptığında set edilen ve user a ait bilgiler barındıran çerezler. - 30 dakika


Google Analytics Kullanımı

Web sitemizde, Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine ve hizmetlerimizin kullanımını izleyip analiz etmesine yardımcı olması için yukarıda açıklandığı şekilde performans çerezleri olan çerezler kullanır. Web sitenin kullanımıyla ilgili olarak çerez tarafından üretilen bilgiler Google'a iletilir ve Google tarafından depolanır. Bu web sitesinde IP anonimleştirme etkindir. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesiyle ilgili raporlar derlemek, web sitesi aktivitesi ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla bizim adımıza kullanır. Web tarayıcınızın Google Analytics kapsamında ilettiği IP adresi, Google tarafından korunan diğer verilerle ilişkilendirilmez. Web tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda web sitemizin işlevlerini bütünüyle kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, aşağıdakileri indirip yükleyerek gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi reddedebilirsiniz:


https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:


https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Çerez Kullanımına Dair Onayımı Nasıl İptal Ederim?

Çerezlerin cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarını, tüm veya bazı çerezleri reddetmek ve yeni bir çerez eklendiğinde sizi uyarmak için ayarlayabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcı yardım belgelerinize bakın. Tüm çerezleri (kesinlikle gerekli çerezler dahil) engellemek için tarayıcı ayarlarınızı kullanırsanız sitemizin tüm bölümlerine veya işlevlerine erişemeyeceğinizi veya kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.


Önceden depolanmış çerezleri kaldırmak isterseniz çerezleri istediğiniz zaman manuel olarak silebilirsiniz. Ancak bu, tarayıcı ayarlarınızı yukarıda açıklandığı şekilde yapmadıkça sitelerin cihazınıza başka çerezler yerleştirmesini engellemez.


Kullanıcı profillerinin geliştirilmesi ve hedefleme ve reklam çerezlerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avrupa'da bulunuyorsanız www.youronlinechoices.eu adresine veya Amerika Birleşik Devletleri'nde iseniz www.aboutads.info/choices adresine bakın.

Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketimiz Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (mersis no: [0293004862700012]), tarafıma SMS/kısa mesaj, MMS, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler göndermeleri için açıkca ve özgür irademle izin ve onay veriyorum. Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik iletişimini" durdurabilirsiniz (yasal olarak yapmakla yükümlü olduğumuz veya kanunlar gereği zorunlu olan iletişimler devam eder).